The Cynic: No girlfriend, no wife…


The Cynic: No girlfriend, no wife…